• Veilig sportklimaat gedragsregels

  Gedragsregels
  Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden
  gehanteerd. Toch menen wij dat er goed aan te doen deze gedragscodes ook vast te leggen
  en zo breed mogelijk beschikbaar te stellen. Daarmee is iedereen die bij de vereniging is
  betrokken in de gelegenheid er kennis van te nemen. De gedragscodes die wij hanteren zijn
  in overeenstemming met de door het NOC*NSF opgestelde gedragscodes. Deze codes zijn
  ingedeeld in de verschillende doelgroepen, namelijk sporters, bestuurders en trainers. Naast
  de doelgroepen zijn de gedragsregels voor seksuele intimidatie ook vermeld. Meer over deze
  gedragscodes kijk dan op de website van het NOC*NSF: https://www.nocnsf.nl/sport-en-
  integriteit/gedragscodes-sport.
  In veruit de meeste gevallen lukt het door de ongeschreven regels aan te halen, maar soms
  is het gewenst om duidelijke afspraken met de leden te maken. Verder zijn er afspraken en
  clubregels vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.